ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από