ΘΕΣΗ STAND-BY

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ STAND-BY
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από