ΘΕΣΗ SESTRA

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ SESTRA
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από