ΘΕΣΗ ΠΡΑΣΣΟ ΠΙΠΕΡΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΠΡΑΣΣΟ ΠΙΠΕΡΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από