ΘΕΣΗ ΑΣΤΥΦΥ­ΛΑΚΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΣΤΥΦΥ­ΛΑΚΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από