ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/ΠΟΥΛΜΑΝ CΟACH

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/ΠΟΥΛΜΑΝ CΟACH
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από