ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014