ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από