ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από