ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από