ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από