ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από