ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από