ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ - ΜΑΛΙ ΤΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ - ΜΑΛΙ ΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από