ΘΕΣΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ — ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ — ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από