ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΛΙΕΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΛΙΕΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από