ΘΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΝΗ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΝΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από