ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

Organization
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Organization


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
«Έγκριση Πρωτοκόλλου Αρχών Συνεργασίας για ρύθμιση θεμάτων εργατικού δυναμικού Ελλάδος - Βουλγαρίας». Αθήνα, 18.6.1991. 1992/Φ.0544_8_ΑΣ151_Μ.4030_6_ 1992
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). 1996/Φ.0544_5_ΑΣ82_Μ.4539 1996
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) 1999/Φ.0544_2_ΑΣ577_Μ.5018 1999
Έγκριση του Πρακτικού της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της 7ης Μικτής Διϋπουργικής Συνόδου Ελλάδος - Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαμαχιρίας» Αθήνα, 25.6.1999. 1999/Φ.0544_2ΑΣ630_Μ.5023 1999
Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 1997/2453 1997
(1) Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων α) 951/80 «Περί συγχωνεύσεως του Ιδρύματος «Οίκος Κολυμπίων Ρόδου» μετά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου» μετονομαζομένου εφ εξής εις «θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» Οίκο[...]" 1996/254 1996