ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person