ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. 2001/Φ.0544_4_ΑΣ282_Μ.5095 2001
Έγκριση των Συμφωνημένων Πρακτικών της επίσημης Υπουργικής Συνάντησης για θέματα Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης εξ ονόματος και της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής. 2002/Φ.0544_2_ΑΣ79_Μ.5070 2002
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/249 1999
Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. 1999/257 1999
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατά[...]" 2003/267 2003
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α΄94). 2004/111 2004