Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Π. ΛΑΜΠΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1_03.11.1999 1999
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1_11.03.1999 1999
Σύμβαση χρηματοδότησης του τηρούμενου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ειδικού Λογαριασμού ΕΛ.Ε.Γ.ΕΠ., του Ελληνικού Δημοσίου, με ποσό μέχρι ενενήντα εκατομμύρια Εurο (90.000.000=C) για πληρωμή Εθνικής Ενίσχυσης στους Βαμβακοπαραγωγούς για την [...]" 2002/1_23.12.2002 2002
Χρηματόδοτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι τριακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα και δεκαεννιά λεπτά Εurο (322.602.844,19 ευρώ). Προοίμιο 2003/1_28.01.2003 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (ΦΕΚ Α.΄ 43 ) Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού. 2001/67 2001