ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person