ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person