ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person