ΙΩΑΝΝΟΣ ΣΩΣΣΙΔΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΟΣ ΣΩΣΣΙΔΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person