ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1937
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα
Περιγραφή: Έλληνας οικονομολόγος


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/1_09.05.2005 2005
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_24.06.1998 1998
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2526/8.12.2003 Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1051 2003
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2527/8.12.2003 Κανόνες προληπτικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003/1052 2003
Πράξη Διοικητή 2525 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. 2003/1_25.11.2003 2003
Πράξη Διοικητή 2539 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. 2004/1_02.03.2004 2004
Πράξη Διοικητή αριθ. 2540/27.2.2004 Κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε.) - Εποπτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που καλύπτον[...]" 2004/1_05.04.2004 2004
Πράξη Διοικητή 2536/4.2.2004 Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/1_11.02.2004 2004
Πράξη Διοικητή αριθμ. 2555/20.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2554/25.11.2004 σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Συναλλαγματικών Παραβάσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/1_23.12.2004 2004
Πράξη Διοικητή αριθ. 2541/27.2.2004 Κωδικοποίηση και τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ[...]" 2004/2_05.04.2004 2004
Πράξη Διοικητή αριθ. 2560/1.4.2005 Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_11.04.2005 2005
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005/1_17.02.2005 2005
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε συνεχή χρόνο «ΕΡΜΗΣ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2005/58 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. 2005/237 2005