ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΓΙΑΝ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ ΓΙΑΝ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person