ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1_12.09.2008 2008
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/2_12.09.2008 2008
Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι εικοσιπέντε εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000,00 €) για πληρωμή Ταμειακών Διευκολύνσεων (προκαταβολών) σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εργασίες της Ενεργοποίησης των ατομικών Δικαιωμάτων Ενιαία[...]" 2009/1_01.06.2009 2009
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1_04.09.2009 2009
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/1_16.09.2009 2009
Κατάργηση των Β. Δ. 263/1971 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Αν. Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 78/Α/1971), Π.Δ. 442/1975 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της[...]" 2004/168 2004
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών. 2004/214 2004
Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ. 2005/221 2005
Μετάταξη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 2005/62 2005