ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person