ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person