ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα νεολαίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλβανίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατία[...]" 2007/0544_μ.5864_ασ308 2007
Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» και κύρωση του Οργανισμού του και άλλες διατάξεις. 2006/3440 2006
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) 2006/3459 2006
Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά­ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιό­τητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2006/3518 2006
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3552 2007