ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person