Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων χαι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 1992/2091 1992
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Οργανισµός του Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς . Μυτιλήνης (ΚΑΦ ΣΞ. Μυτιλήνης). 1990/374 1990
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 23/91 (9Α) «Σύσταση Γενικής Δ/νσης στον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). 1992/181 1992