ΑΝΝΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΦΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΝΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΦΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person