Α. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person