Κ. ΠΑΤΡΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΠΑΤΡΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπαγωγή των δαπανών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε προληπτικό έλεγχο. 1992/338 1992
Σύσταση οργανικών θέσεων μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για προσωπικό καθαριότητας στη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων. 1992/345 1992
Ρυθμίσεις μισθολογικών θεμάτων του Πυροσβεστικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1992/346 1992
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/315 1993
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993