ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΣΓΚΑΡΤΣΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΣΓΚΑΡΤΣΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person