ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Λαγκάδια_Αρκαδίας
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη, μετά του Πρωτοκόλλου για την υλοποίηση της Συμφωνίας αυτής και των συνημμένω[...]" 1996/2406 1996
Κύρωση της τροποποίησης του Καταστατικού του Μεσογειακού Προγράμματος Καταπολέμησης Ζωονόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 1996/2444 1996
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
Τροποποίηση του Β.Δ. 608/1970 “περί λογοδοσίας Σωματείων, Ιδρυμάτων, Επιτροπών τυxουσών αδείας εράνων, λαxειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς (Α 205). 1997/171 1997
Τροποποίηση π.δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ ΕΟΚ (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ 1997/174 1997
Τροποποίηση π.δ. 70α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία (31 /Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91 /382/ΕΟΚ 1997/175 1997
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 1997/176 1997
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/91/ΕΟΚ 1997/177 1997
«Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1997» 1997/82 1997