ΚΥΘΕΡΝΗΣΗΣ ΚΚΑΙ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΥΘΕΡΝΗΣΗΣ ΚΚΑΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person