ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person