ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Βουκουρέστι, 24.4.1993. 1993/1_10.12.1993 1993
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1994-1996. (Αθήνα, 3.6.1994). 1995/Φ.0544_4_ΑΣ630_Μ.4393 1995
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά συνημμένου Πρωτοκόλλου. 1995/2279 1995
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις 1995/2325 1995
Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρο 3 του Π.Δ. 200/1996 «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (ΦΕΚ 159/Α/1996). 1996/373 1996