ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person