ΓΕΩΡΓ. ΔΡΥΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓ. ΔΡΥΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1_09.02.2001 2001
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2_09.02.2001 2001
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2_23.12.2002 2002
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3_23.12.2002 2002
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/37 2002