ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person