ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person