ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85). 2014/11_11-4-2014 2014
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης. 2014/13_14-4-2014 2014
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2014/29_22-12-2014 2014