ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person