Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/ 1988, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. 1992/2110 1992
Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. 1993/2114 1993
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή τ[...]" 1993/2131 1993
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και της Δημοκρατίας της Αυστρίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή[...]" 1993/2132 1993
Κύρωση της Αποφάσεως υπ αριθ. 40 του Συμβουλίου Διοικητών του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), περί μετατάξεως της Ελλάδος από Χώρα μέλος της Κατηγορίας ΙΙ ως Χώρα μέλος της Κατηγορίας Ι της Σύμβασης Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερού[...]" 1993/2151 1993
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. 1993/2153 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Ρύθμιση θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς διατάξεις. 1993/2165 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε. 1993/2167 1993
. Περί Συστασεως Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμου και αναλυσης πολιτικης στο Υπουργείο Δικαιοσυνης 1990/338 1990
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου. 1993/18 1993
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 1993/404 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. 1993/424 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 1993/425 1993
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993