Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Έκτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Δαμασκός, 23.2.2003) 2004/Φ.0544_4_ΑΣ528_Μ.5509 2004
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεκάτης πέμπτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Γερμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2004). 2005/0544_ΑΣ1029_Μ.5683 2005
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-σλοβακικής Επιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία» (Μπρατισλάβα, 22 Νοεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ10_Μ.5693 2005
Κύρωση .της 126 Διεθνσύς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση ΄ στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». 1990/1879 1990
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 2005/3304 2005
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2005/3305 2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας. 2005/3313 2005
Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε. 2005/3322 2005
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη σύσταση Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών. 2005/3339 2005
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. 2005/241 2005