Κ. ΠΑΛΑΙΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΠΑΛΑΙΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person